เพียงคุณทำก่อนสิ้นปี ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน เสริมบารมี ชีวิตดีขึ้นทันต า

เพียงคุณทำก่อนสิ้นปี ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน เสริมบารมี ชีวิตดีขึ้นทันต า

การ ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน เสริมบารมี หนุนโชคลาภ เรียก ท รั พ ย์เข้าไม่ข า ด เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกั บศ า ล พ ร ะ ภู มิ

ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั ก ษ า การไหว้ดัง ก ล่ าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควรไหว้ทุก 3ถึง6 เดือนต่อครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป

อีกไม่นานก็จะถึงปีใหม่อีกแล้วอย่าลืมทำ พิ ธี ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน เป็นความ เชื่ อที่ทำกันมานานทำแล้วเป็นสิริมงคลแก่บ้าน ดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน ยิ่งใกล้จะสิ้นปีแบบนี้ยิ่งต้องควรทำเลย

เพราะสิ่งไม่ดีต่าง ๆ จะได้อ อ ก จากบ้านไปหมด แล้วเริ่มต้นปีใหม่ที่มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาแทน การขอขมาเจ้าที่ในบ้านนั้นเป็นขอขอโ ท ษกับสิ่งที่เคยทำผิด ล่วงเกินต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าที่ อ ภั ย และนำแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา

สำหรับวันเวลาที่เหมาะแ ก่การไหว้คือ วันอังคาร วันเสาร์ ตอนกลางวัน 12.00 น. ถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมของไหว้กันเลย ของสำหรับขอขมาเจ้าที่ในบ้าน

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

2 น้ำ 5 แก้ว

3 ดาวเรือง 9 ด อ ก

4 หมากพลู 9 คำ

5 ผ ลไม้ 9 อย่างเพื่อความเป็นสิริมงคล

ผลไม้มงคล 9 อย่างที่ควรหามาเป็นของไหว้เพื่อขอขมาเจ้าที่ในบ้าน จะมีกล้วย ห อ ม สับปะรด แก้ว มั ง ก ร และ สาลี่สีทอง เป็น ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดมีความหมาย

กล้วยหอม ช่วยถึงดูงดูดโชค ล าภ หนุนให้มีบริ ว า ร ดี สับปะรด ดึงดูดโ ช ค ล าภ แก้วมัง ก ร ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ สาลี่สีทองดึงดูดความมั่นคง สิ่งดี ๆ ต่าง ๆ แล้วยังมีลูกพลับ ทับทิม ส้ม แอปเปิ้ล และ องุ่นแดง

วิ ธี จัดของสำหรับไหว้เจ้าที่

1 เอาผ้าขาวมาวางไว้กลางบ้าน โดยต้องหันหลังให้กับประตู แล้วเอาของที่เตรียมไว้มาวางให้เรียบร้อย โดยวางบนผ้าขาวให้หมดเลย

2 กล่าวคำขอขมาดังนี้ ข้าแต่เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าของที่ เจ้าของทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่ บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล นำเครื่องสักการบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมา ก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิด

ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขอ อ โ ห สิ ก ร ร มท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษ เ ว้ น โ ท ษ และ อ โ ห สิ ก ร รม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย (ให้ช่วยอะไรก็อธิษฐ านไปต ามนั้น)”

3 พ อ ก ล่าวจบแล้วก็รอจนธูปในบ้านหมด แล้วทำการดับเทียน ทำการลา ผ ล ไม้ โดยการจับที่ตัวพานและถาดผลไม้แล้วก็พูด ก ล่ าว ล า

เพียงเท่านี้ก็เป็นการไหว้ขอขมาเจ้าที่ในบ้านเสร็จสิ้น ก็จะทำให้บ้านเป็นสิริมงคลแล้ว ก่อนจะสิ้นปีใหม่นี้ใครยังไม่ได้ไหว้ต้องรีบแล้วก่อนจะถึงปีใหม่ เพราะถ้าข้ามไปแล้วก็จะพร้อมรับกับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ทำมาค้าขึ้น เจริญๆ เทอญ

ที่มา kru st ory