10 อันดับสายงาน ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน!!

จากกรณีที่ นายวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน ได้ออกมาเผยถึงภาพรวมของตลาดแรงงานในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้นั้นอาจอยู่ในภาวะชะลอตัว และคาดว่าอัตราว่างงานจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.1-1.2 หรือราว 4 แสนคน จากจำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่กว่า 38 ล้านคน

สาเหตุหลักมาจาก ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน ความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อภาคการส่งออกและบริการโดยตรง อีกทั้ง ในหลายอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี โดยช่วงดังกล่าวอัตราการว่างงานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการปรับตัวของแต่ละธุรกิจ

สำหรับกลุ่มสายงานที่มีความต้องการของตลาด หลังจากการเพิ่มทักษะ มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร, กลุ่มดิจิทัล เช่น โปรแกรมเมอร์ ไอที และ กลุ่มอาชีพอิสระที่หารายได้เสริมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างไรก็ดี ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐควรจะต้องส่งเสริมการพัฒนาคน ซึ่งแรงงานไทยยังมีจุดอ่อนเรื่องภาษา รวมทั้งการเสริมด้านทักษะแก่แรงงานและการศึกษา เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ซึ่งเป็นการต่อยอดกลุ่มธุรกิจเดิมให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจการบริการ ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์, ค้าปลีกค้าส่ง, บริการเฉพาะกิจ และที่ปรึกษาด้านต่างๆ รองลงมา คือ ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อันดับสาม คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ทางด้านนางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า จากผลการสำรวจอัตราความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันมีสัดส่วนความต้องการจัดเป็น 10 อันดับ ดังนี้

10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่

1.งานขายและการตลาด 22.65 เปอร์เซ็นต์

2.งานบัญชีและการเงิน12.16 เปอร์เซ็นต์

3.งานวิศวกร และการผลิต 8.62 เปอร์เซ็นต์

4.งานไอที 8.11 เปอร์เซ็นต์

5.งานธุรการ 7.15 เปอร์เซ็นต์

6.งานบริการลูกค้า 6.39 เปอร์เซ็นต์

7.งานระยะสั้นต่างๆ 6.28 เปอร์เซ็นต์

8.งานระดับผู้บริหาร 5.63 เปอร์เซ็นต์

9.งานทรัพยากรบุคคล 5.02 เปอร์เซ็นต์

10.งานโลจิสติกส์ 3.04 เปอร์เซ็นต์

10 อันดับแรกสายงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงาน ได้แก่

1.งานขายและการตลาด 22.57 เปอร์เซ็นต์

2.งานวิศวกร 13.42 เปอร์เซ็นต์

3.งานธุรการ 11.48 เปอร์เซ็นต์

4.งานทรัพยากรบุคคล 8.66 เปอร์เซ็นต์

5.งานบัญชีและการเงิน 8.57 เปอร์เซ็นต์

6.งานบริการลูกค้า 8.26 เปอร์เซ็นต์

7.งานโลจิสติกส์ 6.42 เปอร์เซ็นต์

8.งานไอที 4.73 เปอร์เซ็นต์

9.งานระดับผู้บริหาร 4.18 เปอร์เซ็นต์และ

10.งานด้านการผลิต 4.14 เปอร์เซ็นต์

สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะย้ายงาน หรืออยู่ในช่วงระหว่างที่หางาน ก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะ เพราะทุกวันนี้งานหายาก

ขอขอบคุณที่มาจาก : workpointnews.com