มีรถควรรู้ไว้ “ วิ ธี ไ ห ว้ แ ม่ ย่ า นางรถ” อย่างถูกวิธี เสริมบ า รมี โ ชคล าภ

เรามักกราบไหว้ขอพรสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ และแน่นอนสำหรับคนที่มีรถ

ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็จะเคารพบูชาแม่ ย่ าน า ง รถ

ซึ่งเป็นสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องให้ผู้ขับขี่รถปลอด ภั ย จากอั นต ร า ย

ที่จะเข้ามากล้ำกราย และยังเชื่อกันอีกว่าท่านสถิตอยู่ในย า น พ น ะทุกชนิด

ไม่ว่าจะเป็นรถ เรือ เครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ รถโดย ส า ร เป็นต้น

สำหรับเรื่องแ ม่ ย่ า น า งเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอาจจะมีบางท่านเชื่อ

และบางท่านไม่เชื่อก็ได้ แล้วแต่ท่าน สำหรับคนที่เชื่อและไม่รู้ว่าวิธีไหว้แม่ ย่ าน า ง

ที่ทำอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ วันนี้ผมจึงได้รวบรวมสิ่งของที่ต้องเตรียมเพื่อบูชาแม่ย่ า น าง

และคำไหว้ คำลา มาฝาก จะมีวิธีการอย่ างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

ของที่ต้องเตรียมสำหรับไหว้แม่ย า น าง ร ถ

  1. ผลไม้ 5 อย่าง โดย เ อ า กล้ ว ย น้ำว้ า สุ ก 2 หวี และผลไม้อย่างอื่นๆอีก 4 อย่าง
  2. ข้าว 1 ถ้วย
  3. น้ำ 1 แก้ว
  4. หม า ก, พู ล,ย าเส้นสี ฟั น 3 คำ
  5. ย า สู บ 3 ม ว น

ส่วนวันและเวลาที่ควรไหว้ โดยตามธรรมเนียม

แต่โบราณนั่นเป็นวันปีใหม่หรือก็คือ

ช่วงสงกรานต์ แต่ก็ แล้วแต่จะประยุ ก ต์เ อ า เดือนไหนก็ได้

หากเป็นรถใหญ่ รถทัวร์ การงานการเงินดี

อาจจะต้องไหว้ปีละ 2 ครั้ง รถยนต์ก็ปกติปีละครั้ง เวลาเช้าจัดโต๊ะที่หน้ารถ

สตาร์ทเครื่องยนต์ บีบแตร 3 ทีเพื่อเ อ า ฤ ก ษ์เ อ า ชั ยและจุ ด ธู ป 9 ด อ ก
บอกถวายเฉพาะแม่ย่ าน า งร ถอย่ างเดียวเท่านั้น

มีความเชื่อว่าการไ ห ว้แ ม่ ย่ าน าง ห้ามไหว้ด้วยของ ค า ว

เช่นพ ว กหั ว ห มู ไ ก่ เป็นต้น เพราะท่านไม่รับ

คำถวายของไหว้แม่ย่ าน า ง ร ถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย า วะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย า วะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย า วะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเ ห ล่ านี้แก่แม่ย่ าน า ง ร ถ ขอท่านจงรับ

ซึ่งสิ่งของเ ห ล่ า นี้เพื่อประโยชน์และความสุขแ ก่ ลูกทั้งหล า ย เท อ ญ ส า ธุ..!

ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆ มีโชค ร่ำรวย ทำมาค้าขายให้เงินไหลกอง

ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา จากนั้นจุดย า สูบ 3 ม ว น ให้เ จ้ าที่ด้วย

และรอจนธูปดับ แล้วจึงมาก ล่ า วคำล า

คำ ล า ของไหว้แม่ย่ าน า ง ร ถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธังล า ธัมมังล า สัง ฆั งลา

ข้าพเจ้าขอล าสิ่งของเ ห ล่ านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป

เป็น ย า รัก ษ าโ ร ค อย่าให้เกิด โ ท ษ เลย

นะ เส สั ง มังคะล า ย า จ ามะ

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara